بنر اطلاعات تماس

انواع ورق به همراه جدول قیمت

ورق ST52

آخرین به‌روز رسانی:     05/14/ 99      ساعت 12:00

نامابعادقیمت(تومان)
ورق 3میل ST52 فولاد600*15015450
ورق 4میل ST52 فولاد600*15014650
ورق 5میل ST52 فولاد600*15014850
ورق 6میل ST52 فولاد600*15015250
ورق 8میل ST52 فولاد600*15015250
ورق 10میل ST52 فولاد600*150تماس بگیرید
ورق 12میل ST52 فولاد600*15015550
ورق 15میل ST52 فولاد600*150تماس بگیرید
ورق 20میل ST52 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق 25میل ST52 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق 30میل ST52 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق 35میل ST52 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق 40میل ST52 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق 50میل ST52 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق 60میل ST52 فولاد600*200تماس بگیرید

ورق ST37

آخرین به‌روز رسانی:     05/15 / 99      ساعت 12:00

نامابعادقیمت
ورق 2 میل ST37 فولاد200*10017500
ورق 3میل ST37 فولاد600*15015000
ورق 4 میل ST37 فولاد600*15013500
ورق ۵ میل ST37 فولاد600*15013600
ورق۶ میل ST37 فولاد600*15013800
ورق ۸ میل ST37 فولاد600*15015500
ورق ۱۰ میل ST37 فولاد600*15015200
ورق ۱۲ میل ST37 فولاد600*15015500
ورق ۱۵ میل ST37 فولاد600*15015000
ورق ۲۰ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق ۲۵ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق ۳۰ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق ۳۵ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق ۴۰ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق ۴۵ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق ۵۰ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق ۶۰ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید
ورق ۷۰ میل ST37 فولاد600*200تماس بگیرید

ورق CK45

آخرین به‌روز رسانی:     05/14 / 99      ساعت 12:00

نامابعادقیمت
ورق 3 میل CK45 اکسین600*20026950
ورق ۴ میل CK45 اکسین600*20026450
ورق ۵ میل CK45 اکسین600*20025450
ورق ۶ میل CK45 اکسین600*20025450
ورق ۸ میل CK45 اکسین600*20024950
ورق ۱۰ میل CK45 اکسین600*200تماس بگیرید
ورق ۱۲ میل CK45 اکسین600*200تماس بگیرید
ورق 15 میل CK45 اکسین600*200تماس بگیرید
وررق 20 میل CK45 اکسین600*20022950
ورق 25 میل CK45 اکسین600*200تماس بگیرید
ورق 30 میل CK45 اکسین600*20022950
ورق 35 میل CK45 اکسین600*200تماس بگیرید
ورق 40 میل CK45 اکسین600*20022950
ور ق 50 میل CK45 اکسین600*20022950
ورق 60 میل CK45 اکسین600*200تماس بگیرید

ورق A516

آخرین به‌روز رسانی:     05/14 / 99      ساعت 12:00

نامابعادقیمت(تومان)
ورق 4 میل A516 فولاد600*150تماس بگیرید
ورق 5 میل A516 فولاد600*150تماس بگیرید
ورق 6 میل A516 فولاد600*15015370
ورق 8 میل A516 فولاد600*15015370
ورق 10 میل A516 فولاد600*15015670
ورق 12 میل A516 فولاد600*15015670
ورق 15 میل A516 فولاد600*15015670
ورق 20 میل A516 فولاد600*150تماس بگیرید

ورق روغنی

آخرین به‌روز رسانی:     05/15 / 99      ساعت 12:00

نامابعادقیمت(تومان)
ورق روغنی 1 میل ST121متر رول22260
ورق روغنی 1 میل الماس ST121متر رول21555
ورق روغنی 1 میل ST141متر رولتماس بگیرید
ورق روغنی 1/5 میل1متر رول22280
ورق روغنی 1/25 میل مبارکهST121/25متر رول21900
ورق روغنی 2 میل غرب1/25متر رولتماس بگیرید

ورق A283

آخرین به‌روز رسانی:     05/14 / 99      ساعت 12:00

نامابعادقیمت(تومان)
ورق 6 میل A283 فولاد600*15013700
ورق 8 میل A283 فولاد600*15014550
ورق 10 میل A283 فولاد600*15014550
ورق 12 میل A283 فولاد600*15015000
ورق 15 میل A283 فولاد600*15014550
ورق 20 میل A283 فولاد600*150تماس بگیرید

ورق گالوانیزه

آخرین به‌روز رسانی:     05/15 / 99      ساعت 12:00

نامابعادقیمت(تومان)
ورق گالوانیزه 0/5 میل250*12523000
ورق گالوانیزه 0/7 میل250*12521400
ورق گالوانیزه 0/8 میل250*12521400
ورق گالوانیزه 0/9 میل250*12521400
ورق گالوانیزه 1 میل250*12521400
ورق گالوانیزه 1/25 میل250*12521400